Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между лицата, предоставящи спортни и образователни услуги, администрирани чрез електронна платформа, находяща се на интернет адрес www.atleticoarten.com и Потребителите (клиентите), които ползват електронната платформа за администриране и заплащане на ползваните от тях и децата им спортни и образователни услуги. С извършване на регистрация в електронната платформа, лицата, които използват същата се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с останалото приложимо законодателство в Република България и Европейския съюз.

 

I. ДЕФИНИЦИИ

1. „ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите Общи условия.

2. „КЛУБОВЕ“ – лицата, които предоставят спортни и образователни услуги, администрирани чрез електронна платформа, находяща се на интернет адрес www.atleticoarten.com, а именно:

А/ СдружениеДетско-юношески футболен клуб Атлетико Артен“, с ЕИК 204951303, предоставящ услуги в направление футбол;

Б/ Сдружение „Спортен клуб Атлетко - спорт за всички“, с ЕИК 207087764, предоставящ услуги в направление лекоатлетически игри;

В/ Сдружение „Спортен клуб Атлетико Артен - спорт за учащи“, с ЕИК 207086356, предоставящ услуги в направление танци и .

3. АДМИНИСТРАТОР  е администраторът на електронната платформа, находяща се на интернет адрес www.atleticoarten.com и собственик на сайта www.atleticoarten.com -  Артен ЕООД ЕИК 204622197

4. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което извърши регистрация и използва електронната платформа за администриране и заплащане на предоставяните от клубовете спортни и образователни услуги.

5. „Виртуален ПОС-терминал" е автоматизирана платежна система, която позволява на потребителите да заплащат ползваните от тях услуги с банкови карти чрез въвеждане на своите данни за плащане в терминала.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА www.atleticoarten.com

1. Съдържанието на интернет сайта www.atleticoarten.com, включително, но не само целият текст, a и всички изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с настоящите общи условия, без писменото разрешение на администратора, е изрично забранено.

2. Разглеждането на интернет сайта www.atleticoarten.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света. Потребителите имат право да разглеждат сайта, както и да отпечатват извадки от него единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

3. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на администратора.

4.  Забранено е използването на електронния магазин за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

5. За да се използва електронната платформа, находяща се на интернет адрес www.atleticoarten.com, е необходима регистрация с имена, електронна поща (e-mail), парола и телефон. Регистрацията е напълно безплатна и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да заяви всички услуги на клубовете, които той и/или неговото дете желае да ползва. Услугите се активират след първото реално посещение на съответното занимание.

6. За всички неуредени в общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, във връзка с използването на електронната платформа, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

7. При възникване на спор, страните могат да се обърнат за съдействие при разрешаването му и към организации за алтернативно разрешаване на спорове – списък на органите, признати за органи за АРС - https://www.mi.government.bg/economy/sposobi-za-urezhdane-na-potrebitelski-sporove/  или  Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на ЕК - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

III. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. За да заяви записване за ползване на спортните и образователните услуги администрирани чрез електронната платформа, Потребителят следва да се е регистрирал по реда на раздел II, т. 5 от Общите условия.

2. За да заявите записване за определена услуга първо следва да добавите съответния потребител от бутон „добави дете“, като посочите име и фамилия на детето, датата му на раждане и посещаваното от него учебно заведение, въз основа на което платформата филтрира достъпните за потребителя услуги. Следва да запомните избора си чрез натискане върху бутон „запази“.

3. Ако искате да добавите повече от едно дете, повтаряте процедурата по т. 2 по-горе.

4. След като добавите дете/деца следва да изберете желаната от Вас дейност чрез натискане на бутон „Добави дейност“. При натискане на бутона се отваря меню с наличните дейности. Избирате желаната от Вас дейност и натискате бутон „запази промените“. Дейността автоматично се добавя към профила на съответното дете, като се визуализира и календар, на който отговорният за дейността треньор ще нанася присъствията за всеки месец. Услугите се активират след първото реално посещение на съответното занимание, след което се активира и календарът.

5. В меню „такси“ се начисляват дължимите месечни такси според правилата за съответната услуга. При първо реално посещение на съответното занимание Ви се предоставя подробна информация за начина на определяне на дължимите такси и техния размер, като след отбелязване на посещението в електронната платформа от съответния треньор, информацията става достъпна за Вас и през платформата.

6. За да заплатите дължимите от Вас такси следва да влезете в меню такси за съответната дейност и да натиснете бутона „плати“, след което да следвате указанията на банката, поддържаща виртуалния ПОС-терминал.

7. Дължимите такси можете да заплатите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

8. Бутонът „плати“ става активен при настъпване на падеж за плащане на съответната услуга.

9. Отказ от услугата може да бъде заявен чрез натискане на бутон „отписване“, като в този случай дължимата такса се начислява въз основа на отразените посещения до момента на заявяване на отказа.

 

IV. ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането на заявените услуги се извършва с кредитна/дебитна карта посредством Виртуален ПОС-терминал чрез натискане на бутон „плати“, находящ се в меню такси за съответната дейност.

2. Дължимите суми се определят според правилата за заплащане на съответната услуга, предоставени Ви преди първото реално посещение на съответното занимание и достъпни в платформата след отбелязването му от съответния треньор.

           

V. ОТКАЗ ОТ УСЛУГИТЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА.

1. По всяко време можете да се откажете от заявените от Вас услуги чрез натискане на бутона „отпиши“, находящ се в долния десен край на менюто за съответната дейност.

2. При отказ от услугите се прилагат условията за заплащане на съответната дейност, предоставени Ви преди първото реално посещение на съответното занимание и достъпни в платформата след отбелязването му от съответния треньор.

3. В случай на подлежащи на връщане суми, същите се възстановяват по кредитната/дебитната карта, от която са заплатени, посредством Виртуалния ПОС-терминал в 30-дневен срок от настъпване на основания за възстановяването им.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

1. Администраторът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. Администраторът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в интернет сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените услуги и други такива в същите интернет сайтове.

3. Администраторът не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители до електронната платформа, и не носи отговорност за такова съдържание.

4. Администраторът може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал изпратен от потребители.

5. Администраторът не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютрите на потребителите до сървъра, върху който е разположенa електронната платформа.

6. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на електронната платформа. 

VII. ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

             Електронната платформа може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от администратора. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Администраторът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. 

VIII. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

Администраторът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на електронната платформа, както и да прекратява достъпа до нея по всяко време.

 

Настоящите Общи условия са приети от Артен ЕООД ЕИК 204622197 и последната им актуализация е от 06.10.2023 г.